A SZÁLLÍTÁST MI ÁLLJUK MINDEN 35000 FORINTOS VÁSÁRLÁS FELETT, MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE !

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

A PHL International Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-337134; székhely: 2119 Pécel Kökény utca 13. fszt. 1.) Általános Adatkezelési Tájékoztatója

 

A PHL International Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PHL International Kft.) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

 

 

A tájékoztató célja, hatálya:

 

A jelen tájékoztató célja és rendeltetése, hogy rögzítse a PHL International Kft.  által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a PHL International Kft.  mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A PHL International Kft.  mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

 

Adatkezelő:

 

PHL International Kft.

1141 Budapest Szugló utca 125/G A/207.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezelt adatok köre:

 

Adatkezelés megnevezése:

 

A PHL International Kft.  honlapjának látogatása során kezelt adatok

 

A PHL International Kft-vel történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Adatkezelés megnevezése

 

 

A PHL International Kft.  honlapjának látogatása során kezelt adatok

 

A PHL International Kft-vel történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

 

Az adatkezelés célja:

 

Adatkezelés megnevezése:

 

A PHL International Kft.  honlapjának látogatása során kezelt adatok

 

A PHL International Kft-vel történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

 

Az adatkezelés ideje:

 

Adatkezelés megnevezése:

 

A PHL International Kft.  honlapjának látogatása során kezelt adatok

 

 

 

A PHL International Kft-vel történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

 

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

 

Adatkezelés megnevezése:

 

 

A PHL International Kft.  honlapjának látogatása során kezelt adatok

 

A PHL International Kft-vel történő kapcsolatfelvételkor (visszahívás, üzenetküldés) megadott adatok

 

 

 

 

 

A kezelt adatok köre:

 

A honlap használata során megadott adatok

 

 

A honlap használata során megadott adatok

 

 

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az Ön hozzájárulása

 

 

Az Ön hozzájárulása

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés célja

 

A honlap üzemeltetése, regisztrációhoz kötött tartalmak használata

 

Az Önnel történő kapcsolat felvétele

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés ideje:

 

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

 

Legfeljebb a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásától számított 1 év

 

 

 

 

 

Az adatkezelés érintettjei:

 

 

Az PHL International Kft.  honlapját látogató, ott regisztráló természetes személyek

 

A kapcsolatfelvételre jelentkező látátogatók köre

 

 

 

 

Adattovábbítás:

 

A PHL International Kft.  az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” részben leírtak szerint.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

 

A PHL International Kft. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A PHL International Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

TÁJÉKOZTATÓ

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

PRIVACY POLICY

 

INFORMATION ABOUT THE

NATURAL PERSONAL DATA MANAGEMENT BY THE COMPANY AND THE RIGHTS OF THE PERSON CONCERNED

 

CONTENTS

BEVEZETÉS

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL

V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL

VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

INTRODUCTION

CHAPTER I. - THE NAME OF THE CONTROLLER

CHAPTER II. – THE NAMES OF THE PROCESSORS

CHAPTER III. - INFORMATION ABOUT DATA MANAGEMENT

CHAPTER IV. - INFORMATION ABOUT DATA SECURITY MEASURES

CHAPTER V. - INFORMATION ON DATA MANAGEMENT ON THE WEBSITE

VI. CHAPTER III - INFORMATION ON THE RIGHTS OF THE PERSON CONCERNED

 

 

BEVEZETÉS

 

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

INTRODUCTION

 

1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as GDPR) order that  the controller shall take appropriate measures to provide any information referred to in Articles 13 and 14 and any communication under Articles 15 to 22 and 34 relating to processing to the data subject in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, in particular for any information addressed specifically to a child. The information shall be provided in writing, or by other means, including, where appropriate, by electronic means. When requested by the data subject, the information may be provided orally, provided that the identity of the data subject is proven by other means.

 

 

2. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

2. The obligation to inform the data subject in advance of the information on the right to information self-determination and the freedom of information in CXII. law also provides.

 

 

3. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

3. By the following information provided below, we comply this statutory obligation.

 

 

4. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az Adatkezelő székhelyén a hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

 

4. Information shall be disclosed on the company's website or suspended at the head office of the Controller on the notice board.

 

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

CHAPTER I.

THE NAME OF THE CONTROLLER

 

 

5. Az Adatkezelő megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza.

5. The name of the Data Controller is contained in Part I of the Privacy Policy.

 

 

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

CHAPTER II.

THE NAMES OF THE PROCESSORS

 

 

6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. 

 

7. Az adatfeldolgozók megnevezését az Adatvédelmi szabályzat I. Része tartalmazza.

 

6. ‘processor’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;  (GDPR, Article 4. (8)) The use of the data processor does not require the prior consent of the data subject, but it is necessary to inform him / her.

 

7. The description of data processors is contained in Part I of the Privacy Policy.

 

 

 

III. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

 

CHAPTER III.

INFORMATION ABOUT DATA MANAGEMENT

 

 

8. Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységeit mutatja be, adatkezelési célok szerint.

 

9. Az Adatkezelő a vele fennálló munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi, főbb adatkezeléseket végzi.

 

 

9.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 

9.2. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

9.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok.

9.4. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

9.5. Az Adatkezelő szabályozta munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést – amelyet akkor kell alkalmazni, ha ilyen tevékenységet tényleges végez.

 

8. The following information describes the controllers's main data management activities for data management purposes.

 

9. The controller performs the following main data management in connection with the employment relationship.

 

9.1. Labor and personal records

 

9.2. Processing of employee aptitude tests

9.3. Handling data on employees who are applying for a position; admission, applications, curricula vitae.

9.4. Data management for controlling assets provided by the employer

9.5. The Controller has controlled data management for workplace camera surveillance, which is to be used when performing such activities.

 

10. Az Adatkezelő a vele fennálló polgári jogi szerződésekkel és szerződő partnereivel összefüggésben az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.

 

10.1. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

10.2. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

10.3. Tagok, tulajdonosok, részvényesek, testületi tagok adatainak kezelése

 

11. Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az alábbi főbb adatkezeléseket végzi.

11.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

11.2. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:

11.3. Kifizetői adatkezelés

11.4. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 

12. Az Adatkezelő szabályozta az érintett  hozzájárulásán alapuló adatkezelést, ilyen adatkezelést végezhet például az Adatkezelő, ha direkt marketing tevékenységet, ajándéksorolás szervezését végez.

 

13. Az Adatkezelő honlapján végzett adatkezelésről jelen Tájékoztató V. Fejezetben adunk tájékoztatást.

 

10. The Controller performs the following main data management in connection with civil law contracts and contractual partners.

 

10.1. Customer Data: Managing Data of Contract Partners, Contact Points - Registering Buyers and Suppliers

10.2. Data handling for specific services

10.3. Manage the data of members, owners, shareholders, corporate members

 

 

11. The Controller performs the following main data management tasks as a legal obligation.

11.1. Data management for tax and accounting obligations

11.2. Data logging and data management related to the keeping of a ticket:

11.3. Payroll Data Management

11.4. Data management for documents of lasting value under the Archives Act

 

12. The Data Controller has regulated data management based on the consent of the data subject, such data management can be done, for example, by the Data Manager if it performs direct marketing activities and organizing a gift classification.

 

13. Data Management on the Data Management website is provided in Chapter V of this Prospectus.

 

IV. FEJEZET

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 

CHAPTER IV.

INFORMATION ABOUT DATA SECURITY MEASURES

14. Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében  megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.   

15. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

14. With regard to the security of personal data, the Data Controller has taken all technical and organizational measures and established the procedural rules necessary for the enforcement of the Decree and the Infotv.

15. The controller protects the data by appropriate measures against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, damage, unauthorized disclosure or unauthorized access.

 

 

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL 

 

CHAPTER V.

INFORMATION ABOUT DATA MANAGEMENT ON THE WEBSITE 

 

 

 

16. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL

 

16. DATA MANAGEMENT OF THE VISITORS - INFORMATION ABOUT APPLICATION OF COOKIES

16.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

16.2. A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl, beállított nyelv), látogatás időpontja,  a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.

16.3. Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének  biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése,   felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezés, megjelenítése.

16.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el.   A választás a jelölő négyzet bejelölésével és a választás elmentésével történik. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. Azt figyelembe kell venni, hogy a sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működik helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

16.5. Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.

16.6. Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.

 

16.1. Visitors of the website should be informed about the application of the cookies on the page and the controller of the platform should acquire their consent.

16.2. During the visit, the cookie related data range may vary depending on the type of cookies, including the IP address used by the visitor, the browser type, features of the operating system of the device being browsed (eg, set language), visit date, function or service, action, click.

16.3. The purpose of processing is to ensure the functioning of the website, to access the web services, to increase the efficiency of the service, to increase user experience, to make the website more convenient, to analyze the website, to place advertisements.

 

16.4. The legal basis for processing is the volunteer contribution of the visitor, who can enter or reject the check box placed in the cookie bar located on the web page. The selection is made by ticking the check box and saving the selection. By saving, your choice will be stored and the user will be provided with the web site. It should be noted that if some cookies are rejected, some features on the page may not work correctly. In accordance with the CVIII Act of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services, 13 / A. Section (3) states that your website provider may treat the personal information that is technically necessary to provide the service in order to provide the service. If the other conditions are identical, the service provider must choose and always operate the tools used to provide the information society service in such a way that personal data is processed only if it is absolutely necessary for the provision of the service and for the fulfillment of other purposes set by law , but in this case also to the extent and time required.

 

16.5. Addressees: Controller’s Employees, Controller’s Employees of the IT Service Provider, Third Party Cookies, Third Party. In the case of cookies providing advertising, data may be transmitted to a third country.

16.6. Storage time: According tzo the browser cookie settings.

16.7. További tudnivalók a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.)  futó böngészőnek, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására.  A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy  más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés.

 

16.7. Further informations about the cookies

Cookie is a data that a visited web site sends to a browser running on the visitor's device (computer, tablet, mobile, etc.) to store it and later to upload the same web page. Cookies can be valid, valid until the browser closes, but for an unlimited period of time. The cookie does not identify the user, but the device, browser they use, but it is suitable for identifying the person. The risk lies in the fact that this user is not always aware of and may be able to follow the user from the web site operator or other (third) service provider whose content is built into the site (eg Facebook, Google Analytics), thereby a profile is created, and in that case the contents of the cookie can be considered as personal information.

The types of cookies are customary for the functions or for the purposes used, no uniform terminology, and overlapping between the individual groups.

ad 1. Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek, vagy funkcionális sütiknek is. Lényegük, hogy ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez szükséges minimális feltételeket biztosítják.  Ezek a felhasználó azonosításához szükségesek, pl. annak kezeléséhez, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.  Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik  a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a bezárásig). Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

ad 1. Technically indispensable cookies. They are referred to as session cookies or functional cookies. Their essence is that without them, the site simply would not work functionally, providing the minimum conditions required for the proper functioning of the website. These are needed to identify the user, e.g. to manage whether you have accessed what you did in the basket, etc. This typically stores a session-id; other data is stored on the server, making it safer. Other terminology is called a session cookie called "cookies" that are deleted when you exit the browser (a session is a browser usage from start to finish). The duration of this cookie's data management is limited to the visitor's current visit, this type of cookies will automatically be deleted from your computer when the session is completed or when the browser is closed.

ad 2. Használatot elősegítő sütik: ezeket is többféleképpen nevezik: analizáló, elmező oldalfejlesztési vagy statisztika süti.  Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

 

ad 2. Cookies helping the use : These are also called in several ways: analyzing, twisting page development or stats cookies. These cookies note the user's choices, for example, in what form you want the user to see the page. These types of cookies are essentially the setting data stored in the cookie.

ad 3.  Reklámmegjelenítést biztosító és közösségi médiával kapcsolatos sütik. Ezeket nevezik még teljesítményt biztosító sütiknek, élményt biztosító sütiknek,  marketing sütiknek. Nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak.  Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Facebook Like Box vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.

 

ad 3. Banners for advertising and social media. These are known as performance cookies, experience cookies, and marketing cookies. They do not have much to do with "performance," usually referred to as cookies that collect information about the user's behavior, time spent, and clicks on the site they visit. They are also connected to social media. These are typically third-party apps (such as Google Analytics, AdWords, Facebook Like Box, or Yandex.ru cookies). They are suitable for profiling from the visitor.

For such cookies, data may also be transmitted to a third country - acceptance of the use of cookies also means a contribution from the user to the transfer to a third country.

Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.

• A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

• A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

• A Facebook sütikről itt tájékozódhat.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

For such cookies, data may also be transmitted to a third country - acceptance of the use of cookies also means a contribution from the user to the transfer to a third country.

 

• Learn more about Google Analytics cookies here:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

• Learn more about Google AdWords cookies here:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

• Find out more about Facebook cookies here.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Accepting or enabling cookies is optional. You can reset your browser settings to reject all cookies or to indicate when a cookie is just being sent. Most browsers accept cookies automatically as default, but they can usually be changed to prevent automatic acceptance and offer options every time.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is,  hogy egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.

 

See the links below for more informations about the most popular browser cookie settings

 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

However, we also note that certain site features or services may not function properly without cookies.

 

 

 

Some websites use cookies with varying intensity, or may not be used by a web site because it is not necessary to operate or use only minimal.

17. A HONLAP KAPCSOLAT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TECHNIKAI SEGÍTSÉGKÉRÉS MENÜPONTJÁVAL  KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

17. MANAGEMENT OF THE WEBSITE CONTACT, CUSTOMER SERVICE, TECHNICAL ASSISTANCE QUESTION

17.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik Kapcsolat, Ügyfélszolgálat vagy ezekkel azonos tartalmú funkciókkal.

 

17.1. These rules apply if the website has a Contact, Customer Service or similar content.

17.2. Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont alkalmazásával üzenete vagy e-mailt  küld.

 

17.2. Target group: visitor on the site who has contact etc. send a message or send an e-mail message.

17.3. Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.

 

17.3. Managed data circle: Name, e-mail address, phone number, and other unsolicited data provided by the user in the message.

17.4. Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezés, megjelenítése, küldése.

 

17.4. The purpose of the data management is to: Provide the visitor with contact data manager, fulfill customer service, complaint handling, information on website operation, website analysis, placement, display and submission of promotional offers.

17.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és  adatkezelési   nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

 

17.5. The legal basis of the processing is the consent of the data subject, who is informed by entering the data management information, by ticking the checkbox next to the volunteer and data management declaration of the data concerned, by sending the message and by sending an e-mail message. Do not tick the check box in advance. Before submitting the message, the Privacy Statement must be available with a link.

17.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.

 

17.6. Recipients: who can access this data: the data processing customer service staff, the IT processor's employees.

17.7. Tájékoztatás adatfeldolgozókról:  a Társaság IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. rész.)

17.8. Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük.

 

17.7. Information about data processors: the IT Service Provider of the Company (Data Protection Policy Part I.)

17.8. Storage duration: The data entered will be deleted within 30 days of the contact.

 

 

18. A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

18. DATA MANAGEMENT RELATED TO REGISTERING TO THE WEBSITE

18.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik regisztráció, vagy ezzel  azonos tartalmú funkcióval.

 

18.1. These rules should be applied if the website has a registration or a function with the same content.

18.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira, megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 

18.2.  Scope: the user who registers the services of the site will provide his / her personal data. It is the responsibility of the user to use the service provided by the specified e-mail address and the information provided by him. Persons who have been posted on the website 16 years may only register with the consent of the person exercising parental supervision. In the absence of a contributing statement, Data Manager will not collect any personal data relating to the person who has not completed the age of 16 years.

18.3. Kezelt adatkör: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, postázási név cím, online azonosító, jelszó.

18.4. Az adatkezelés célja:

■  A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése

■ az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele.

■ Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

■ Tájékoztatás  a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

■  Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

■ A honlap használatának elemzése.

 

18.3. Scope of managed data: name, email address, phone number, billing name, address, mailing name, online identifier, password.

18.4. The purpose of processing is:

■ Completion of services provided on the website

■ using the Data Manager services.

■ Contact by electronic, telephone, SMS, and postal inquiry.

■ Information about the Company's products, services, contract terms and promotions.

■ Advertising bulletins can be sent electronically and via postal information.

■ Analysis of the use of the site.

18.5. Az adatkezelés jogalapja:   az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és  adatkezelési   nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

 

18.5. The legal basis of the data handling is the consent of the data subject, who is informed by entering the data management information, by ticking the checkbox next to the volunteer and data management declaration of the data concerned, by sending the message and by sending an e-mail message. Do not tick the check box in advance. Before submitting the message, the Privacy Statement must be available with a link.

18.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói?

 

18.6. Recipients: who can access this data: Data Management Customer Service Staff, IT Data Processing Employees?

18.7. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)

 

18.7. Information on the use of data processors: Data provider’s IT provider (Privacy Policy Part I)

18.8. Adattárolás időtartama: : a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

18.8. Datastorage period: until the registration / service is active or until the consent of the person concerned is withdrawn (until the request for cancellation is made).

 

 

19. HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATTKEZELÉS

 

19. PRECESSING RELATED TO NEWSLETTER SERVICE

19.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik hírlevél feliratkozás, és küldés, vagy ezzel  azonos tartalmú funkcióval.

 

19.1. These rules apply if your website has a newsletter subscription, and send or have the same content feature.

19.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál (feliratkozik)  az Adatkezelő hírlevél szolgáltatására.  A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A hírlevére 16 évet be nem töltött személyek a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása nélkül nem regisztrálhatnak.

 

19.2. Scope: The user who registers (subscribes) to the Data Manager newsletter service. It is the responsibility of the user to use the service provided by the specified e-mail address and the information provided by him. Persons not over 16 years old can not register with the consent of the person exercising parental control.

19.3. Kezelt adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím.

19.4. Az adatkezelés célja:

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése

 

19.3. Treated domain: name (surname, first name), e-mail address.

19.4. The purpose of data management is:

1. Send a newsletter about the Company's products and services

2. Sending a Bulletin

19.5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és  adatkezelési   nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.  A hírlevélre feliratkozáshoz a hozzájárulását a felhasználó megadhatja az adatkezelővel kötött írásbeli szerződésben, vagy külön írásban megadott hozzájáruló nyilatkozatban is. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

 

19.5. The purpose of the processing: The consent of the data subject, which is obtained by knowing the data management information, by ticking the checkbox placed voluntarily before and after the data management statement of the data concerned, and by sending the message, sending an e-mail by sending an e-mail. Do not tick the check box in advance. Before submitting the message, the Privacy Statement must be available with a link. To subscribe to the newsletter, your consent may be provided by the user in a written contract with the data controller or in a separate written consent statement. You may unsubscribe from this newsletter by using the "Unsubscribe" newsletter or by writing or e-mail at any time, which means that your consent is revoked. In this case, all unsubscribers must be deleted immediately.

19.6. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

19.7. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat I. Rész.)

 

19.6. Recipients: who can access this data: employees of the Company as customer service and marketing activities are employees of the IT service provider of the Company for the purpose of hosting the hosting service,

 

 

19.7. Information on the use of data processors: Data provider IT provider (Privacy Policy Part I)

19.8. Adattárolás időtartama: : a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, a hírlevélre feliratkozás fennállásáig, leiratkozásáig, az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

19.8. Storage duration: until the news service; until the subscription to the newsletter; until the subscription, until the consent of the party concerned is withdrawn (until the request for cancellation).

20.  WEBÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS ADATTKEZELÉS

 

20. PROCESSING RELATED TO THE WEBSHOP

20.1. E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik webáruház, vagy ezzel  azonos tartalmú funkcióval.

20.2. Érintettek köre: a felhasználó, aki terméket, szolgáltatást vásárol az Adatkezelő webáruházában.

 

20.1. These rules apply if your website has a web store or a function with the same content.

20.2. Scope of the data subject: the user who buys a product or service in the Data Handler's webshop.

20.3. Az adatkezelés célja: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

20.3. Kezelt adatkör: a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok,  lakcím, a telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, online azonosító, adószám.

 

20.3. The purpose of data management is to create a contract, define, modify, fulfill its content, monitor its performance, bill billing and claim related claims

20.3. Treated scope of data: the personal identification data, address, telephone number, e-mail address, bank account number, online identifier, tax number required to identify the customer in the webshop.

20.4. Az adatkezelés jogalapja:   Webáruházban történő vásárlás  esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése. A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A vásárlás során a számlázás céljára megadott adatok kezelésének jogcíme jogi kötelezettség teljesítése az Áfa és Számviteli törvények rendelkezései alapján, ebben a körben az adatkezelés időtartama 8 év.

 

20.4. Legal basis for data handling: When purchasing in a webshop, the title of the data processing is the performance of the contract. Purchase in the webshop is considered to be a contract, subject to the provisions of Section CVIII of 2001 on Electronic Commerce Services and Certain Issues of Information Society Services. Act 13 / A of the Act and the 45/2014 on the detailed rules for contracts between the consumer and the business. (II.26.) Government Decree. The right to handle the data provided for billing purposes is the fulfillment of a legal obligation under the provisions of the VAT and Accounting Laws, and the duration of this processing is 8 years.

20.5. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az Adatkezelő  ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással,  marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában, Bank a pénzügyi teljesítés vonatkozásában.

 

20.5. recipient: who can access this data: employees of the company providing taxation and accounting tasks as employees and data processors performing tasks related to customer service, finance, transportation and marketing activities of the Company, employees of the Company's IT service provider to fulfill the tax and accounting obligations for the courier service for the transport data (name, address, telephone number), the Bank for financial execution.

20.6. Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről:

■ Az Adatkezelő IT szolgáltatója

■ Könyvelési, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó

■ Magyar Posta

■ Futárszolgálat-

■ Számlavezető bank

Az adatfeldolgozók elérhetőségei az Adatvédelmi szabályzat I. Részében találhatók. 

20.7. Az adattárolás időtartama:  a vásárlás évét követő év 5 év végéig, a vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokon rögzített adatok vonatozásában 8 év. Meghiúsult vásárlás adatait azonnal törölni kell.

 

20.6. Information on the use of data processors:

■ The Data Provider's IT Service Provider

■ Accounting, Tax, Payroll Data Processor

■ Hungarian Post

■ courier service-

■ Accounting Bank

The contact details of the data processors are contained in Part I of the Privacy Policy.

20.7. Data storage: 8 years from the date of purchase up to the end of 5 years of the accounting records related to the purchase. Failed shopping information must be deleted immediately.

21. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintettek a következő fejezetben írt jogokkal élhetnek.

 

21. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES

 

Those concerned can exercise the rights described in the following chapter.

 

 

VI. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

VI. CHAPTER

INFORMATION ON THE RIGHTS OF THE PERSON CONCERNED

 

 

22.   Az érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 

22. Rights of the persons concerned briefly summarized:

1. To promote transparent communication, communication and the exercise of the relevant case law

2. Right to prior information - where personal data are collected from the data subject

3. Information to the person concerned and information to be made available if personal data are not obtained from the data controller

4. Right of access to the subject

5. Right to rectification

6. The right to cancel ("the right to be forgiven")

7. Right to Restrict Data Management

8. The obligation to notify you of correcting or deleting personal data or limiting your data handling

9. Right to data storage

10. Right to Protest

11. Automated decision-making in individual cases, including profiling

12. Restrictions

13. Informing the person concerned about the privacy incident

14. Right to complain to a supervisory authority (right to an administrative remedy)

15. Right to an effective remedy against a supervisory authority

16. Right to an effective remedy against data controller or data processor

 

 

23. Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:

 

Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.

 

23. Rights of the data concerned in detail and in full:

 

Below we provide full information on the rights of the person(data subject) concerned.

 

 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése 

 

1. To promote transparent communication, communication and the exercise of the relevant case law

 

 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

1.1. The data controller shall provide the data subject with all information and information on the management of personal data in a concise, transparent, comprehensible and easily accessible form, in a clear and unambiguous manner, in particular for any information addressed to children. The information shall be provided in writing or otherwise, including, where appropriate, the electronic path. Oral information may be provided at the request of the person concerned, provided that the identity of the person concerned has been verified otherwise.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell  segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

1.2. The data controller must facilitate the exercise of the rights of the data subject.

 

1.3. The data controller shall inform the data subject of undue delay, but in any event within one month of the receipt of the request, of the measures taken on his or her application for the exercise of his rights. This time limit may be extended by two additional months under the terms of the Regulation. to which the person concerned should be informed.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

1.4. If the data controller fails to take measures in response to his request, he shall inform the data subject without delay and within one month of the receipt of the request for reasons of non-action and whether he or she may file a complaint with a supervisory authority and exercise his right of judicial redress.

 

 

 

1.5. The data controller provides information and action about the information and rights of the user free of charge, but fees may be charged in the cases described in the Regulation.

The detailed rules are set out in Article 12 of the Regulation.

 

 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

2. Right of prior information - if personal data is collected from the data subject

 

 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d)  jogos érdek érvényesítésén  alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

2.1. The person concerned has the right to be informed about the facts and information related to data management prior to commencing the processing of data. In this context, the person concerned should be informed:

(a) the identity and contact details of the data controller and his representative,

b) contact details of the Data Protection Officer (if any),

(c) the purpose of the planned treatment of personal data and the legal basis for data processing,

d) in the case of data handling based on the validation of a legitimate interest, on the legitimate interests of the data controller or third party,

(e) the addressees of personal data with whom personal data are communicated, and the categories of recipients, if any;

(e) where applicable, the fact that the data controller wishes to transmit personal data to a third country or an international organization.

 

 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) az  automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról,  és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

2.2. In order to ensure fair and transparent data management, the data controller must inform the data subject of the following additional information:

(a) the duration of the storage of personal data or, where this is not possible, the criteria for determining that period;

(b) the right of the data subject to request the data controller to access, correct, delete or restrict the personal data relating to the data subject, and object to the handling of such personal data and the right to the data concerned to be covered;

(c) in the case of data handling based on the consent of the party concerned, the right to withdraw the consent at any time without prejudice to the lawfulness of the data processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal;

(d) the right to lodge a complaint addressed to the supervisory authority;

e) whether the provision of personal data is based on a legal or contractual obligation or is a prerequisite for the conclusion of a contract and whether the data subject is obliged to provide personal data and the possible consequences of the lack of data provision;

(f) the existence of automated decision-making, including profiling, and at least in such cases the logic employed and information about the significance of such data management and the likely consequences for the data subject.

 

 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

2.3. If the data controller wishes to perform further data processing for personal purposes other than the purpose of their collection, he / she must inform the person concerned of this different purpose and any relevant additional information prior to further processing.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

The detailed rules for the right of prior information are contained in Article 13 of the Regulation.

 

 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg

 

3. Information to the person concerned and information to be made available if personal data are not obtained from the data controller

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

3.1. If the data controller has not obtained the personal data from the data subject, the data controller shall be kept by the data controller within no more than one month after the personal data has been obtained; where personal data are used for contact with the data subject, at least when contacting the person concerned; or if it is expected to communicate with other addressees, it must notify the facts and information referred to in paragraph 2 above, the categories of personal data concerned, the source of personal data and, where applicable, the fact that the data publicly available sources.

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)  írtak irányadók.

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

3.2. Further rules are set out in Section 2 (Right to Advance Advice).

 

Detailed rules for this information are contained in Article 14 of the Regulation.

4. Az érintett hozzáférési joga

 

4. Right of access of the data subject

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

4.1. The person concerned has the right to receive feedback from the data controller about whether his personal data is being processed and, if such data is being processed, he has the right to access personal data and related information. (Article 15 of the Regulation).

 

 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

 

4.2. Where personal data are transferred to a third country or to an international organization, the data subject shall have the right to be informed of the corresponding guarantees provided for in Article 46 of the Regulation.

4.3. Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

4.3. The data controller shall provide the data subject with a copy of the personal data subject to data handling. For additional copies requested by the data subject, the data controller may charge a reasonable fee based on administrative costs.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

Detailed rules for the right of access to the subject are set out in Article 15 of the Regulation.

5. A helyesbítéshez való jog

 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

5. Right to rectification

 

5.1. The data subject shall have the right to rectify any inaccurate personal data that he or she is entitled upon request by the Data Controller without undue delay.

 

5.2. Taking into account the purpose of data management, the person concerned has the right to request the addition of incomplete personal data, including by means of a supplementary statement.

 

These rules are set out in Article 16 of the Regulation.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje  ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6. The right to cancel ("the right to be forgotten")

 

6.1. The data subject shall have the right to delete the personal data relating to him without undue delay, and the data controller shall be required to delete the personal data of the data subject without undue delay if

(a) personal data is no longer required for the purpose from which they have been collected or otherwise handled;

(b) the party concerned withdraws the consent of the data controller and does not have any other legal basis for data processing;

c) the person concerned objects to his or her data handling and has no prior legitimate reason for data handling,

(d) the personal data has been unlawfully handled;

(e) the personal data are to be deleted in order to comply with the legal obligation imposed on the data controller in the Union or Member States' law;

(f) the provision of information society-related services offered directly to children for the collection of personal data.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

6.2. The right to cancel can not be enforced if data management is required

(a) to exercise the right to freedom of expression and information;

(b) the performance of a task under the law of the Union or of a Member State applicable to the data controller, or to carry out a task carried out in the exercise of public authority exercised in the public interest or on the data controller;

(c) public interest in the field of public health;

(d) for purposes of public interest archiving, for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, provided that the right to cancel would be likely to render impossible or seriously undermine this data management; or

e) filing, enforcing or protecting legal claims.

 

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

Detailed rules on the right to cancel are set out in Article 17 of the Regulation.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

7. Right to Restrict Data Processing

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.1. In the case of limitation of data processing, such personal data may only be managed with the consent of the person concerned, with the exception of storage, with the submission, validation or protection of legal claims or in the protection of the rights of a natural or legal person, or in the public interest of the Union or of a Member State.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.2. The data subject shall have the right to request that the Data Controller restricts the processing of data if one of the following conditions is met:

(a) the person concerned disputes the accuracy of the personal data; in this case, the restriction concerns the period of time that the Data Controller may check the accuracy of the personal data;

(b) data manipulation is unlawful and the data subject is opposed to the deletion of the data and, instead, requests that they be restricted;

c) the Data Controller no longer needs personal data for data processing, but the data subject requires them to submit, enforce, or protect legal claims; or

(d) the person concerned objected to the data handling; in this case, the restriction applies to the duration of determining whether the data controller's legitimate reasons prevail over the legitimate grounds of the party concerned.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

7.3. The person concerned must be informed in advance of the discontinuation of the data handling.

 

The relevant rules are set out in Article 18 of the Regulation.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

8. The obligation to notify you of correcting or deleting personal data or limiting your data handling

 

The data controller informs all addressees of any rectification, deletion or data limitation with whom or with which personal information has been communicated, unless this proves impossible or requires disproportionate effort. At the request of the data subject, the data controller shall inform the addressees thereof.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

These rules are contained in Article 19 of the Regulation.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

 

9. Right to data portability

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.1. Subject to the conditions set out in this Decree, the data subject shall have the right to receive the personal information provided to him by a data controller in a fragmented, widely used machine-readable format and shall be entitled to transmit this data to another data controller without obstructing the the data controller who has provided the personal data if

(a) the legal basic of the data-processing is either a contribution or a contract; and

(b) data management is carried out in an automated manner.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

9.2. The person concerned may also request the direct transfer of personal data between data controllers.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

9.3. The exercise of the right to data portability shall not be in breach of Article 17 of the Regulation (Right of Cancellation). The right to portability is not applicable in the event that the task of data processing is in the public interest or exercised in the exercise of its public authority powers conferred on the data controller This right should not adversely affect the rights and freedoms of a third party.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

Detailed rules are set out in Article 20 of the Regulation.

10. A tiltakozáshoz való jog

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a   személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.

 

10. Right to object

 

10.1. The subect od the processing has the right to object at any time to the processing of personal data in the public interest, the performance of a public task (Article 6 (1) (e)) or legitimate interest (Article 6 (f)), including profiling based on those provisions too. In this case, the data controller may not process the personal data unless the data controller proves that the data processing is justified by compelling reasons of lawfulness that prevail over the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the purpose of submitting, enforcing or protecting legal claims related. In the interest weighing test, the data controller reveals the content of the legitimate interest and examines how the enforcement of legitimate interests affects the interests or fundamental rights and freedoms of the person concerned. They will then have to consider whether they have priority over the legitimate interests of the data controller, especially if a child is concerned. If, during the weighing, the interests of the person concerned require the protection of personal data - data processing can not be carried out.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

10.2. If your personal data is handled for direct business, the person is entitled to object at any time to the handling of personal data relating to that purpose, including profiling, if it is related to direct business acquisition. If a data subject object against the personal data handling for direct business purposes, personal data may no longer be handled for that purpose.

10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

10.3. These rights must be explicitly mentioned in the notice of first contact with the person concerned at the latest, and the relevant information must be clearly and completely separate from any other information.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

10.4. The right to protest can also be exercised by automated means based on technical specifications.

10.5. If the personal data are handled for scientific and historical research purposes or for statistical purposes, the data subject is entitled to object to the processing of personal data relating to his / her own personal situation, unless it is necessary for the performance of a task for public interest purposes.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet  21. cikke tartalmazza.

 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

The relevant rules are contained in Article 21 of the Regulation.

 

11. Automated decision-making in individual cases, including profiling

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.1. The data subject shall be entitled to exclude the scope of a decision based solely on automated data management, including profiling, which would have a bearing on him or would have a significant effect on him.

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a)  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

11.2. This right shall not apply if the decision is:

(a) it is necessary for the conclusion and performance of the contract between the data subject and the data controller;

(b) be made available to the data controller by means of Union or Member State law which also lays down appropriate measures to protect the rights and freedoms and legitimate interests of the data subject; or

(c) is based on the explicit consent of the person concerned.

11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

11.3. In the cases referred to in points (a) and (c), the data controller shall take appropriate measures to protect the rights, freedoms and legitimate interests of the data subject, including at least the right of the data subject to request human intervention, submit an objection.

 

Further rules are set out in Article 22 of the Regulation.

12. Korlátozások

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 

12. Restrictions

 

The law of the Europian Union or of the Member States applicable to a data controller or data processor may restrict the scope of rights and obligations (Articles 12 to 22, Article 34 and Article 5) by means of legislative measures if the restriction respects the essential content of fundamental rights and freedoms.

 

The conditions for this restriction are laid down in Article 23 of the Regulation.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13. Informing the person concerned about the privacy incident

 

13.1. If the privacy incident is likely to pose a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the data controller must inform the data subject of the data protection incident without undue delay. This information must clearly and easily explain the nature of the privacy incident and provide at least the following information:

(a) the name and contact details of the Data Protection Officer or other contact person providing further information;

(c) the likely consequences of a data protection incident;

(d) measures to be taken or planned by the data controller to remedy a data protection incident, including, where appropriate, measures to mitigate any adverse consequences resulting from a data protection incident.

13.2. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

13.2. The data subject need not be informed if any of the following conditions are met:

(a) the data controller has implemented adequate technical and organizational protection measures and applies those measures to the data covered by the data protection incident, in particular the measures, such as the use of encryption, which are unintelligible to unauthorized persons make the data;

(b) after the data protection incident, the data controller has taken further measures to ensure that high risk for the rights and freedoms of the person concerned is no longer likely to be realized;

(c) the information would require a disproportionate effort. In such cases, the data subject shall be informed by means of publicly disclosed information or a similar measure shall be taken to ensure that such information is equally effective.

 

Further rules are set out in Article 34 of the Regulation.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

14. Right to complain to a supervisory authority (right to an administrative remedy)

 

 

The person concerned has the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State where he or she is habitually resident, in the workplace or in the suspected breach, if the person concerned considers that the processing of personal data relating to him violates the Regulation. The supervisory authority to which the complaint has been filed shall inform the client about the procedural developments and the outcome of the complaint, including the fact that the client is entitled to seek judicial redress.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

These rules are contained in Article 77 of the Regulation.

 

 

15. Right to an effective remedy against a supervisory authority

 

 

15.1. Without prejudice to other administrative or non-judicial remedies, all natural and legal persons shall be entitled to effective judicial remedies against the legally binding decision of the supervisory authority.

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

15.2. Without prejudice to other administrative or non-judicial remedies, all parties concerned shall be entitled to an effective remedy if the competent supervisory authority does not deal with the complaint or within three months shall not inform the person concerned of the procedural developments or results of the complaint submitted.

 

 

15.3. The procedure against the supervisory authority shall be initiated before the courts of the Member State in which the supervisory authority is situated.

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

15.4. If a supervisory authority commits a decision against which a body has previously issued an opinion or made a decision under the unity mechanism, the supervisory authority shall send that opinion or decision to the court.

 

 

 

These rules are set out in Article 78 of the Regulation.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

16. Right to an effective remedy against data controller or data processor

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

 

16.1. Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedies, including the right to complain to the supervisory authority, all concerned shall be entitled to an effective judicial remedy if it considers that their rights under this Regulation have been infringed as a result of the non-compliance of their personal data with this Regulation.

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

16.2. The data controller or processor shall be initiated before the court of the Member State in which the data controller or the processor is established. Such proceedings may be instituted before the courts of the Member State in which the person concerned is habitually resident, unless the data controller or the data processor is a public authority of a Member State acting within the scope of his public authority.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

Kelt.: Budapest, 2019. március 13.

 

These rules are set out in Article 79 of the Regulation.

 

 

 

PHL International Kft.
képv.:  Bognár Nándor

Adatkezelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Speciális utasítások az eladó számára
Kupon hozzáadása

Mit keresel?


Népszerű keresések:  Fehérje  Kollagén  Amino Whey  

Biztos örülnél 10% kedvezménynek, hát add meg az email címed!😉Most minden új feliratkozónkat egy ingyenes E-BOOK-al is megajándékozunk, ami tartalmazza a sikeres életmódváltáshoz szükséges 10 legfontabb szakértői tanácsunkat!

Hozzájárulok, hogy adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.