A SZÁLLÍTÁST MI ÁLLJUK MINDEN 35000 FORINTOS VÁSÁRLÁS FELETT, MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE !

Panhellen Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a PHL International Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a panhellen.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

 

Hatálybalépés: 2019. február

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A SZOLGÁLTATÓ        

PHL International Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: Cg.01-09-337134
adószám: 26649595-2-42
székhely: 2119 Pécel Kökény utca 13. fszt. 1.

postacím: 2119 Pécel Kökény utca 13. fszt. 1.
üzleti tevékenység helye: országos
email cím: ugyfelszolgalat@panhellen.com
telefonszám: 06-70-389-4902

nyilvántartó hatóság: A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

a tevékenységet engedélyező hatóság:

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
engedély száma: 13836
tárhelyszolgáltató neve, székhelye, email címe: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15., unas@unas.hu

A Honlap a Szolgáltató internetes kereskedelmi platformja, amelyen keresztül lehetőség nyílik a Szolgáltató által forgalmazott Termékek megvásárlására.

A Honlapon leadott elektronikus megrendelésekkel a jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) szerinti feltételekkel adásvételi szerződés jön létre egyrészről a Szolgáltató, másrészről a megrendelő természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) vagy cég (továbbiakban együttesen: Vásárló) között.

Az adásvételi szerződést a Szolgáltató írásban megkötött szerződésnek minősíti, amelyet rendelésszámon iktat és a megrendelés teljesítésétől számított 365 napig tárol. A megrendelés véglegesítésével úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF-et.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlap üzemeltetéséhez a jogszabályokban előírt valamennyi engedéllyel rendelkezik.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Az adásvételi szerződés eladóként a Szolgáltató, vevőként pedig a Vásárló között jön létre. A Vásárló a megrendelési folyamat alkalmával adja meg adatait, a Szolgáltató pedig ezen adatok alapján teljesíti a megrendelést. A hibás, illetve valótlan adatokból eredő károkért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, továbbá a Szolgáltató jogosult a hibás vagy hamis regisztrációt törölni, továbbá indokolt körülmény esetén jogosult a Vásárló személyazonosságának igazolását kérni, illetve azt ellenőrizni.

 1. A VÁSÁRLÓ TÁJÉKOZTATÁSA

A teljesítés feltételei

A Honlap működésére vonatkozó feltételek a jelen ÁSZF-ben, valamint a webáruház GYIK menüpontjában találhatóak. A Vásárló a megrendeléssel kijelenti, hogy ezen feltételeket megismerte és elfogadólag tudomásul vette.

A megrendelés leadása a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van, és az Általános Szerződési Feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik; a Vásárló vállalja különösen, hogy a megrendelt Termék átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően, illetve ha a Termék kézbesítése a Vásárló hibájából hiúsul meg, úgy az ebből eredő többletköltségeket megtéríti a Szolgáltató számára.

A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés a megrendelést követően, a Szolgáltató általi visszaigazolással lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

A megrendelést a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül köteles visszaigazolni, automatikus rendelésszámnak a Vásárló által megadott címre küldött rendelés visszaigazoló e-mailben való közlésével. Visszaigazolás hiányában a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Árképzés

A Szolgáltató Honlapján feltüntetett ár az adott Termék végső fogyasztói ára, amely a megjelenés időpontjára vonatkozik. A Vásárló megrendelését megelőzően a Szolgáltató köteles tájékoztatást nyújtani a Termék adóval növelt bruttó összegéről, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről); az így keletkező teljes árat a Szolgáltató által a megrendelésre küldött visszaigazolásnak is tartalmaznia kell.

Fogyasztó

A Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A cégek tehát nem minősülnek fogyasztónak, és nem a jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem értelmezhető akként, hogy a Fogyasztói jogok a céges Vásárlót is megilletnék.

Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nincs hibás teljesítés, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A Fogyasztó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint a 3. pontban írt igények közül választhat. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 • A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
 • A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató.

Szavatossági idő

Azon időtartam, amelyen belül a szavatosság érvényes. Termékeinknél egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon vagy a csomagoláson olvasható, de nem kevesebb, mint 3 hónap a szállítás időpontjától. 

Jótállás

a Szolgáltató jótállásra a jogszabályok alapján nem köteles.

Akciók és kedvezményes kuponok

A különböző mértékű kedvezményt biztosító kuponokat a Kosár oldalon tudja a Vásárló beváltani. Ha a Vásárló a kupont már beváltotta korábbi vásárlás során, akkor ismét beváltani azt a kódot nem tudja, kivéve, ha az adott kupon többször beváltható. A kupon semmilyen esetben nem érvényes kedvezményes termékekre és csomagajánlatokra. A kupon kedvezmény más akciókkal nem vonható össze. Ha a Vásárló rendelését az akciós időszakot követően küldi el, a Vásárló nem válik jogosulttá arra, hogy akciós áron kapja meg a terméket. 

 1. REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Reklamációval kapcsolatban felhívhat minket az 1. pont alatt található ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy jelezheti problémáját a megadott email címen, vagy címünkre elküldött postai levélben. A telefonos kommunikáció esetére a Szolgáltató emelt díjat nem alkalmaz.

A Szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatának nyitvatartása:          

hétköznap: 09:00 – 16:00

szombat: zárva

vasárnap: zárva

A Szolgáltató a reklamációk kezelése során is mindenben az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

 

A Szolgáltató megkeresése, a panasz rögzítése 

Amennyiben a vásárlást követően a termékünkre a terméken feltüntetett szavatossági idő még nem telt le, de a termék minőségileg nem megfelelő, keressen meg minket bármelyik elérhetőségünkön, vagy személyesen székhelyünkön a panaszával. A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladhatja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával, vagy behozhatja személyesen a székhelyünkre. Kérjük, a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni. Amennyiben telefonon történt egyeztetés során a vásárlást be tudjuk azonosítani, akkor elég a terméket bizonylat, számla, blokk nélkül elküldeni részünkre. 

A Vásárló kifogásról jegyzőkönyvet veszünk fel, amelynek tartalmazni a kell 

 1. a Vásárló nevét, címét, 
 2. a Termék megnevezését, vételárát, 
 3. a vásárlás időpontját, 
 4. a hiba bejelentésének időpontját, 
 5. a hiba leírását, 
 6. a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
 7. a kifogás rendezésének módját (ha ez eltér a Vásárló igényétől, ezt meg is kell indokolni). 

A Vásárlónak meg kell kapnia a jegyzőkönyv másolatát, mert egyrészt ezen ellenőrizheti a panasz felvételét, másrészt könnyebb a kifogás bejelentésének igazolása. Ha a - jogszabályi kötelezettségének ellenére - nem akarnánk jegyzőkönyvet felvenni, a vásárlók könyvébe tehető bejegyzés. Amennyiben nem tudnánk az igényének teljesíthetőségéről nyilatkozni, a jogszabály alapján három munkanapon belül kötelesek vagyunk értesíteni álláspontunkról a Vásárlót. 

Kit terhel a bizonyítás? 

 A szavatosság esetében vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén (kivéve azt az esetet, ha az érintett Termék szavatossági ideje ettől nem kevesebb), úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés (vásárlás) időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a Termék természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ezért a hat hónapon belüli, vagy a szavatossági időn belüli hiba esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítani, hogy a vásárláskor még nem volt hibás a Termék. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a Szolgáltató nem fogadja el a Vásárló panaszát és elutasítja az igényt, úgy a Vásárló által - esetlegesen - indított bírósági eljárásban a Szolgáltatónak kell bizonyítania igazát. Fontos tudni, hogy Fogyasztó esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ha a vásárlástól számított két hónap már eltelt, a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. A Vásárló a bizonyítást a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vagy más akkreditált intézmény által kiadott szakvéleménnyel valósíthatja meg. A szakvélemény költségét (vizsgálati díj, a termék elküldésének postai költsége, stb.) ebben az esetben a Vásárló viseli, és a Szolgáltatót csak bírósági döntés kötelezheti ennek megtérítésére.

A szavatossági idő keretében felmerült hibák esetében érvényesített vásárlói igények során, úgy kell tekinteni a jótállás teljes időtartama alatt, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. Fontos tudni, hogy a szakvélemény alapján a Szolgáltató nem köteles teljesíteni a Vásárló kérését, akkor sem, ha az a Vásárló állítását igazolja. Azonban, ha az ügy bírósági útra terelődik, a szakvélemény bizonyítékként felhasználható a tárgyaláson. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél érdeklődhet arról, hogy milyen intézmények végzik az ügyben érintett termékre vonatkozó vizsgálatokat. 

A Vásárló igényének teljesítése 

Amennyiben a Szolgáltató elfogadja a kifogás jogosságát, ez esetben a szavatossági szabályok szerint, a törvényi sorrendben - és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételekkel – Ön az alábbiak teljesítését kérheti tőlünk: 

 • elsősorban kicserélést (kijavítás igénylésére nincs mód, mivel Termékeink nem javíthatóak); 
 • másodsorban megfelelő árleszállítást, vagy – ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, vagy Fogyasztó esetében a Termék kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt, úgy – a szerződéstől való elállást.

A szerződéstől való elállás azt jelenti, hogy Önnek vissza kell kapnia az áru ellenértékét, és nem azt, hogy levásároltatjuk az összeget. A levásároltatásra Ön nem kötelezhető, ilyen igényérvényesítési lehetőséget a jogszabályok nem ismernek. 

 Igényérvényesítés további lehetőségei 

Amennyiben nem fogadnánk el a minőségi kifogást, vagy elfogadnánk, de semmit sem teszünk, akkor az alábbi lehetőségek adottak:

A szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatási és formai követelmények és a szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra vonatkozó szabályok (ld. a 45/2014. Korm.r. 9. §, a 11. § (1), (3)-(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 14-17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések) megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelet vagy a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

Az érdekérvényesítésben segíthet az illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőség , illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (www.ofe.hu).

Online vitarendezési platform

Vitás ügyekben, fogyasztói jogvita esetén bíróságon kívüli rendezésre is van lehetőség, ha a Vásárló az online platformon eljárást kezdeményez. Ha a Termékkel kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot, amely http://bekeltet.hu/kerelem oldalon érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének megadása mellett küldhető be panasz. Az eljárást a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 488-2131) folytatja le. A Szolgáltató alávetést nem vállal, rá a Testület kötelező erejű határozatot nem hozhat.

Felügyeleti szervek:

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

1052 Budapest, Városház u.7.

Telefon: 318-2681

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

www.naih.hu

 

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

1135 Budapest, Lehel út 43-45.

Telefon: 329-7017

 

Budapest XIV. kerület Önkormányzata Jegyzője

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Telefonszám: 06 1 872 9100;

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex tekintetében alávetés nem jött létre.

 1. A FOGYASZTÓ INDOKOLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁSI JOGA

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.                                                          

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 1. a) az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. étrend kiegészítő, táplálék-kiegészítő termékek stb.). 

Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen ,kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 1. b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 1.  IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadók, a teljesség igénye nélkül: 

-      A Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény

-      Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

-      A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 

-      A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény 

       -    A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 

-      Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelet 

-      a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.r.

-      Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI.13.) Korm.r.

-      A nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről szóló 25/2007 (II.28.) GKM.r.

 -     A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

-      A termékek eladási és egységára feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM egy.r.

-      a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dologra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM.r.

-      a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.

-      A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek_ közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény (nyelvvédelmi törvény) 

 -     az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.

-      az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007 (VII.26) FVM-EüM-SZMM egy.r.

 

A fentiekhez kapcsolódó bővebb tájékoztatás található a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tevékenységéről, eljárásairól Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján: www.fogyasztovedelem.kormany.hu 

 

 


Speciális utasítások az eladó számára
Kupon hozzáadása

Mit keresel?


Népszerű keresések:  Fehérje  Kollagén  Amino Whey  

Biztos örülnél 10% kedvezménynek, hát add meg az email címed!😉Most minden új feliratkozónkat egy ingyenes E-BOOK-al is megajándékozunk, ami tartalmazza a sikeres életmódváltáshoz szükséges 10 legfontabb szakértői tanácsunkat!

Hozzájárulok, hogy adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.